Yao Liu

2019-04-22 22:45:46 81次 分享至:

General Manager of Film and Television Business Department, 

Principal of Gehai Entertainment (part-time)

Yao LiuCONTACT US

023-62328556

Building 3 Yinghuatianyuan, No.8 Jiangyuan Rd., Tongyuan Bureau, Nanan District, Chongqing